Cenník

MEDI-KO Ružinov s.r.o., ambulancia všeobecného lekára pre dospelých-cenník lekárskych výkonov a služieb, ktoré nie sú hradené ZP po novelizácii zákona č.577/2004 Z.z., platné od 28.12.2020

A.Lekárske prehliadky a posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

1. na vedenie  motorového vozidla , plavidla  v potrebnom rozsahu 30 €
2. na držanie alebo nosenie  strelnej  zbrane  a streliva 50 €
3. pred pobytom  v zahraničí, pred letom 10€
4. pred prácou , štúdiom v zahraničí 30 €
5 Prehliadka pracovníkov vykonávajúci epidemiologicky závažnú činnosť (zdravotný preukaz) 15 €
6. Laboratórne vyšetrenia potrebné pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť 15€
7. na športový preukaz, športovú aktivitu 30 €
8. na štúdium (VŠ) 5€

 B.Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na  výkon povolania

1. Posúdenie  zdravotnej spôsobilosti  v súvislosti s výkonom povolania  na žiadosť  zamestnávateľa  alebo  pacienta (bez odberov)-vstupná, výstupná, periodická,mimoriadna, špecializačný  kurz 30 €
2. Laboratórne  odbery podľa osobitých predpisov potrebné k posúdeniu  zdrav. spôsobilosti na prácu podľa zákona  355/2007 10 €
3. Preventívna prehliadka pracovníkov podľa osobitých predpisov podľa zákona  473/2005,vyhláška 33/2006 Z.z. §15 (SBS) 30 €

 C.Administratívne výkony

1. Vystavenie  potvrdenia  o zdravotnom stave na žiadosť  FO a PO 10€
2. Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 30 €
3. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
4. Vypísanie  správy ,alebo  výpis z dokumentácie  o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 30 €
5. Vypracovanie lekárskeho nálezu pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z 10€
6 Vystavenie návrhu na KL na rehabilitačný pobyt ,ktorý nie je hradený zo ZP 25 €
7 Kopírovanie lekársky nálezov na vlastnú žiadosť 0,20 €

D.Výkony na výslovnú žiadosť pacienta

1 CRP vyšetrenie na ambulancii – rýchly test na žiadosť pacienta (doplatok za prístrojové vybavenie ) 10 €
2 EKG vyšetrenie  s popisom na vlastnú žiadosť pacienta  bez zdravotnej indikácie 10 €
3 Vyšetrenie  skrytého krvácania zo stolice FOB test na žiadosť pacienta mimo PP hradenej zo ZP 12 €
4 24 hodinové ambulantné  monitorovnie krvného tlaku  (HOLTER TK) -doplatok za prístojové vybavenie ambulancie  pre poistencov ,ktorým to nie je hradené zo ZP 20 €
5 Vyšetrenie ABI indexu -vyšetrenie cievneho systému  u poistencov , ktorým to nehradí  ZP 10 €
6 Antigénový test  COVID 19 na žiadosť pacienta 25 €
7 Predoperačné vyšetrenie nezmluvného  pacienta na vlastnú žiadosť, nadštandardný/urgentný  termín vyšetrenia 35€
8 Predoperačné vyšetrenie a odber krvi na žiadosť pacienta pred chirurgickým zákrokom, ktorý nie je hradený  zo ZP (UPT, plastické operácie) 35 €
9 Laboratórne odbery podľa OU MZ pred plánovaným zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti pri operácii ,ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia 60 €
10 Mikrobiologické vyšetrenie  na žiadosť pacienta bez klinickej indikácie (1 parameter 10 €
11 Vyšetrenie  a konzultácia  zdravotného stavu  nezmluvného  pacienta  nevyžadujúci akútne ošetrenie na vlastnú žiadosť (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 30€
12 Vyšetrenie  pacienta na vlastnú žiadosť   mimo EÚ (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 50 €
13 Základné  laboratórne odbery na žiadosť  pacienta (KO, moč., biochémia) 45 €

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods.1 zakazuje poskytovateľovi požadovať úhradu a ods.2 zakazuje podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Zdravotná starostlivosť podľa tohto cenníka bude poskytnutá na základe slobodnej vôle  pacienta vyjadrenej v písomnej žiadosti pacienta, ktorý je pacient povinný predložiť pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.