Cenník

MEDI-KO Ružinov s.r.o., ambulancia všeobecného lekára pre dospelých-cenník lekárskych výkonov a služieb, ktoré nie sú hradené ZP po novelizácii zákona č.577/2004 Z.z., platné od 4.4.2022

A.Lekárske prehliadky a posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

1. -na vedenie  motorového vozidla  v potrebnom rozsahu 50 €
2. -na držanie alebo nosenie  strelnej  zbrane  a streliva 80 €
3. -na vedenie plavidla v potrebnom rozsahu 80 €
4. Prehliadka pracovníkov vykonávajúci epidemiologicky závažnú činnosť (zdravotný preukaz) 20€
5. Laboratórne vyšetrenia potrebné pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť 15€
6. na štúdium (VŠ) 5€

 

B.Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na  výkon povolania

1. Posúdenie  zdravotnej spôsobilosti  v súvislosti s výkonom povolania  na žiadosť  zamestnávateľa  alebo  pacienta (bez odberov)-vstupná, výstupná, periodická,mimoriadna, špecializačný  kurz 50 €
2. Laboratórne  odbery podľa osobitých predpisov potrebné k posúdeniu  zdrav. spôsobilosti na prácu podľa zákona  355/2007 15 €
3. Preventívna prehliadka pracovníkov podľa osobitých predpisov podľa zákona  473/2005,vyhláška 33/2006 Z.z. §15 (SBS) 50 €

 C.Administratívne výkony

1. Vystavenie  potvrdenia  o zdravotnom stave na žiadosť  FO a PO na administratívne účely 30 €
2. Vypísanie  správy ,alebo  výpis z dokumentácie  o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 30 €
3. Vypracovanie lekárskeho nálezu pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z 10€
4. Vystavenie  návrhu na KL na rehabilitačný pobyt ,ktorý nie je hradený zo ZP 30 €
5. Kopírovanie lekársky nálezov na vlastnú žiadosť 0,50 €

D.Výkony na výslovnú žiadosť pacienta

1. CRP vyšetrenie na ambulancii – rýchly test na žiadosť pacienta (doplatok za prístrojové vybavenie ) 10 €
2. EKG vyšetrenie  s popisom na vlastnú žiadosť pacienta  bez zdravotnej indikácie 15 €
3. Vyšetrenie  skrytého krvácania zo stolice FOB test na žiadosť pacienta mimo PP hradenej zo ZP 15 €
4. 24 hodinové ambulantné  monitorovanie krvného tlaku  (HOLTER TK) na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 25 €
5. Predoperačné vyšetrenie nezmluvného  pacienta na vlastnú žiadosť, nadštandardný/urgentný  termín vyšetrenia 50€
6. Predoperačné vyšetrenie pred operáciou ,ktorá nie je hradená  zo ZP-plastické operácie 50 €
7. Laboratórne odbery podľa OU MZ pred plánovaným zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti ,ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia 80 €
8. Mikrobiologické vyšetrenie  na žiadosť pacienta bez klinickej indikácie (1 parameter) 15 €
9. Vyšetrenie  a konzultácia  zdravotného stavu  nezmluvného  pacienta  nevyžadujúci akútne ošetrenie na vlastnú žiadosť (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 50€
10. Vyšetrenie  pacienta na vlastnú žiadosť   mimo EÚ (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 60 €

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods.1 zakazuje poskytovateľovi požadovať úhradu a ods.2 zakazuje podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Zdravotná starostlivosť podľa tohto cenníka bude poskytnutá na základe slobodnej vôle  pacienta vyjadrenej v písomnej žiadosti pacienta, ktorý je pacient povinný predložiť pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.