2% z dane

Vážení pacienti,dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania 2% (1,5%)  podielu z Vašich daní za rok 2023 prostredníctvom nadácie LEKÁR.

V prípade Vašej  pozitívnej reakcie Vás prosíme odovzdať na ambulancii , alebo poslať mailom na medikoruzinov@gmail.com nasledujúce tlačivá :

1. Informáciu o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane

Informácia o poukázaní % dane

(tlačivo dostupné aj  na ambulancii )

2.. -ak ste zamestnanec priložiť  

-Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Potvrdenie DP editovateľné

3. – ak ste podnikateľ -doložiť časť z daňového priznania : vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

4.ak ste fyzická osoba -doložiť kópiu strany daňového priznania , kde sa poukazuje % podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby

 

 

Základné informácie

Slovenská lekárska komora založila Nadáciu LEKÁR (ďalej len „nadácia“).

Sídlo nadácie je Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 31808913

Bankové spojenie: TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277

Správcom nadácie je MUDr. Katarína Šimovičová

Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, podporu  neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej, podporu  vzdelávacích aktivít, podporu zavádzanie nových medicínskych postupov do praxe a podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.