Cenník

MEDI-KO Ružinov s.r.o., ambulancia všeobecného lekára pre dospelých-cenník lekárskych výkonov a služieb, ktoré nie sú hradené ZP po novelizácii zákona č.577/2004 Z.z., platné od 13.3.2023
A.Lekárske prehliadky a posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
1. -na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu 50 €
2. -na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 80 €
3. -na vedenie plavidla v potrebnom rozsahu 80 €
4. Prehliadka pracovníkov vykonávajúci epidemiologicky závažnú činnosť (zdravotný preukaz) 20€
5. Laboratórne vyšetrenia potrebné pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť 15 €
6. Potvrdenie na štúdium 5 €
7. Potvrdenie na športovú činnosť,súťaže 50€

B.Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na výkon povolania
1. Posúdenie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s výkonom povolania na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (bez odberov)-vstupná, výstupná, periodická,mimoriadna, špecializačný kurz 50 €
2. Laboratórne odbery podľa osobitých predpisov potrebné k posúdeniu zdrav. spôsobilosti na prácu podľa zákona 355/2007 15 €
3. Preventívna prehliadka pracovníkov podľa osobitých predpisov podľa zákona 473/2005,vyhláška 33/2006 Z.z. §15 (SBS) 50 €

C.Administratívne výkony
1. Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť FO a PO na administratívne účely 10 €
2. Vypísanie správy ,alebo výpis z dokumentácie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 40 €
3. Vypracovanie lekárskeho nálezu pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z 10€
4. Vystavenie návrhu na KL na rehabilitačný pobyt ,ktorý nie je hradený zo ZP 30 €
5. Príplatok za administratívny výkon -vyhotovený do 3 pracovných dní od podania žiadosti 20 €
6. Kopírovanie nálezov na žiadosť pacienta 1 strana 1€
7. Vystavenie duplikátu tlačiva, výmenného lístka pri znehodnotení a strate 2€
8. Zakúpenie tlačiva-potvrdenie o návšteve lekára (priepustka ) 1€

D.Výkony na výslovnú žiadosť pacienta
1. CRP vyšetrenie na ambulancii – rýchly test na žiadosť pacienta (doplatok za prístrojové vybavenie ) 10 €
2. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 15 €
3. Vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice FOB test na žiadosť pacienta mimo PP hradenej zo ZP 15 €
4. 24 hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (HOLTER TK) na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 25 €
5. Predoperačné vyšetrenie nezmluvného pacienta na vlastnú žiadosť, nadštandardný/urgentný termín vyšetrenia 50€
6. Predoperačné vyšetrenie pred operáciou ,ktorá nie je hradená zo ZP-plastické operácie 50 €
7. Laboratórne odbery podľa OU MZ pred plánovaným zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti ,ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia 80 €
8. Mikrobiologické vyšetrenie na žiadosť pacienta bez klinickej indikácie (1 parameter) 15 €
9. Vyšetrenie a konzultácia zdravotného stavu nezmluvného pacienta nevyžadujúci akútne ošetrenie na vlastnú žiadosť (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 50€
10. Vyšetrenie pacienta na vlastnú žiadosť mimo EÚ (bez laboratórnych a pomocných vyšetrení ) 80 €
11. Odber krvi na vlastnú žiadosť bez zdravotnej indikácie 10 €
12. Vyšetrenie ABI indexu na včasnú diagnostiku ischemickej choroby dolných končatín na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie hradenej ZP 15 €

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods.1 zakazuje poskytovateľovi požadovať úhradu a ods.2 zakazuje podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Zdravotná starostlivosť podľa tohto cenníka bude poskytnutá na základe slobodnej vôle pacienta vyjadrenej v písomnej žiadosti pacienta, ktorý je pacient povinný predložiť pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.